Strona Główna
   

Oferta
   

Cennik
   

Forum
   

Linki
   

Dotacje UE
   

Aktualności
   

Wskaźniki
   

Rozpoczęcie działalności gospodarczej
   

Sprawy gospodarcze powiatu
   

Kontakt
 

 

 

 

Praca w UM Świdnica

W Urzędzie Miejskim w Świdnicy obowiązują przejrzyste zasady zatrudnienia. Nowi urzędnicy oraz pracownicy obsługi wyłaniani są w drodze naboru.

W przypadku naboru na stanowiska urzędnicze rekrutację prowadzi co najmniej trzyosobowa komisja, a ogłoszenia o wolnych miejscach pracy są publikowane m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego (ul. Armii Krajowej 49). Kandydaci, którzy spełnią formalne wymogi zamieszczone w ogłoszeniu, będą dopuszczani do kolejnego etapu procedury, którym będzie rozmowa kwalifikacyjna. W tym procesie komisja będzie oceniała kandydata przyznając mu punkty. Po ocenie kandydatów komisja dokona wyboru najlepszego i wybór ten uzasadni. Decyzję ostateczną o zatrudnieniu danej osoby podejmie Prezydent, a wyniki naboru zostaną publicznie ogłoszone.

Procedura naboru na stanowiska pracowników obsługi jest uproszczona. Informacja o rozpoczęciu naboru każdorazowo umieszczana jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu. Dodatkowo możliwe jest także umieszczanie ogłoszeń w innych miejscach - m.in. w prasie i urzędach pracy. Wymagania wobec kandydatów na stanowiska obsługi zostaną precyzyjnie określone w ogłoszeniu. Zgłoszone oferty zostaną przeanalizowane pod kątem wymagań formalnych, a następnie Prezydent Miasta dokona wyboru trzech osób. Najlepszy kandydat zostanie zatrudniony w Urzędzie, a oferty dwóch następnych będą jeszcze przez trzy miesiące przechowywane w Urzędzie, w razie gdyby osoba wyłoniona w drodze konkursu nie przeszła pomyślnie okresu próbnego.

Szczegółowe informacje o procedurze naboru na wakaty w UM w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Świdnicy nr 326/05 (wolne stanowiska urzędnicze) i w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Świdnicy nr 412/05 (wolne stanowiska pracowników obsługi).