Strona Główna
   

Oferta
   

Cennik
   

Forum
   

Linki
   

Dotacje UE
   

Aktualności
   

Wskaźniki
   

Rozpoczęcie działalności gospodarczej
   

Sprawy gospodarcze powiatu
   

Kontakt
 

 

 

 

Czynności niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej

  1. Złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miejskim lub Urzędzie Gminy właściwym ze względu na zamieszkanie

    Wniosek powinien zawierać nazwę pod jaką będzie prowadzona działalność gospodarcza, miejsce jej wykonywania i przedmiot (nomenklatura musi być zgodna z PKD), a także datę rozpoczęcia. Za wpis należy zapłacić 100 zł opłaty, jednakże osoby posiadające status bezrobotnego są z niej zwolnione.

  2. Złożenie wniosku o nadanie numeru REGON w Głównym Urzędzie Statystycznym

    Należy wypełnić wniosek i załączyć kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

  3. Zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym

    Do zarejestrowania działalności gospodarczej w Urzędzie Skarbowym należy wypełnić druk NIP-1 oraz VAT-R lub PIT-16. Jako załączniki powinno się dołączyć kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o nadaniu numeru REGON. Należy także przedstawić dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w którym będzie prowadzona działalność. Kolejnym załącznikiem do wniosku jest pisemne oświadczenie o formie opodatkowania. Jeżeli posiadamy już firmowy rachunek bankowy należy go ujawnić w NIP-1 i przedstawić umowę z bankiem.

  4. Zgłoszenie w ZUS

    Aby zarejestrować działalność w ZUS należy złożyć druk ZFA (płatnik – osoba fizyczna) lub ZPA (płatnik – osoba prawna lub spółka cywilna) oraz ZUA lub ZZA. Do wniosku załącza się kopię NIP oraz REGON. Ważne do zapamiętania, że są to jedne z nielicznych dokuementów, które należy składać w formie papierkowej. Kolejne wizyty w ZUS nie muszą być konieczne jeśli zainstaluje się program Płatnik (pobierz).

  5. Założenie rachunku bankowego

    Zgodnie z przepisami Prawa działalności gospodarczej obowiązek bezgotówkowego regulowania płatności istnieje zawsze, gdy:

    - stroną transakcji jest inny przedsiębiorca,

    - jednorazowa wartość należności lub zobowiązań przekracza równowartość 3000 euro albo 1000 euro, gdy suma tych należności i zobowiązań, które powstały w poprzednim miesiącu, przekracza 10 tys. euro (euro przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywane są operacje finansowe).

    Zasada rozliczeń bezgotówkowych obowiązuje także przy podatkach. Zgodnie z ordynacją podatkową "prowadzący działalność gospodarczą i obowiązani do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów muszą zapłacić podatki w formie polecenia przelewu". Obowiązek ten nie dotyczy jedynie przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym i kartą podatkową.

    Przedsiębiorca ma także obowiązek zawiadomić urząd skarbowy, że posiada rachunek bankowy związany z wykonywaną działalnością gospodarczą. Gdy zaś ma więcej niż jedno konto, musi wskazać to, które jest podstawowe. Zawiadamia o tym bank, w którym rachunek jest otwarty oraz właściwy urząd skarbowy. Jeśli tego nie zrobi, może zapłacić nawet 3 tys. zł grzywny.

  6. Zgłoszenie w Państwowej Inspekcji Pracy

    Planując zatrudnienie pracowników, należy zgłosić ten fakt w Państwowej Inspekcji Pracy.

  7. Pieczątka

    Nie jest to element konieczny, ale często „wskazany” i w wielu urzędach trudno jest coś załatwić bez tego „magicznego” elementu.Promocja zatrudnienia

Dotacje

Rozpoczynając działalność warto skorzystać z możliwości dofinansowania ze środków budżetowych (wolne od podatku). Powiatowe Urzędy Pracy mogą udzielać bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Możliwość taką daje osobom bezrobotnym art. 46 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na mocy tego artykułu osoby bezrobotne mogą składać wnioski o przyznanie jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Kwota, o jaką może starać się osoba bezrobotna, to maksymalnie 500 proc. przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

Dotacje te udziela się na założenie działalności gospodarczej, jednak z zgodnie z artykułem art. 62 ust. 1, pkt. 2 lit. b - dotacje te można przeznaczyć również na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem. Jednak wykorzystanie dotacji na działalność pozarolniczą dotyczy tylko tych osób bezrobotnych, z którymi stosunek służbowy lub stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy, i które podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Ubezpiecznie społeczne ZUS i FP

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

- rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,

- w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

- nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,

mają obniżone podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy przez okres 2 lat.

Kredyt podatkowy

Rozpoczynając wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej we własnej firmie, możemy skorzystać z tzw. kredytu podatkowego. Polega on na zwolnieniu - ale tylko z podatku dochodowego - w pierwszych latach działalności i spłacie tego podatku ratami w latach następnych. Ulga ta dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nie przysługuje ona natomiast podatnikom karty podatkowej.

W uproszczeniu kredyt podatkowy polega na zwolnieniu przez okres jednego roku z obowiązku:

* składania comiesięcznych deklaracji,

* wpłacania zaliczek na podatek dochodowy (lub zryczałtowanego podatku),

* zapłaty podatku od dochodów z działalności w terminie złożenie zeznania,

* połączenia dochodów z działalności w zeznaniu rocznym z dochodami z innych źródeł przychodów.